مادوتا....(:

من دخترم...

 

ما دخترها حسودیم

 

اما

 

عذاب اورترین حسادتمان وقتی است ک دل میبندیم

 

دل ب یک مرد ک میبندیم دیگر تاب نداریم

 

صدایی جز ما

 

نگاهی جز ما

 

و دستانی بجز دستانمان یا اصلا هر چیزی جز

 

خودمان از هزار فرسخیش رد شود

 

همه ی اینها یک دلیل دارد

 

و ان هم این است “ دوست داشتن زیاد ”

 

 

 

 

[ پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, ] [ 19:46 ] [ yasi ] [ ]

گناهکارم...

 

 

گناهکار منم

 

اگر باد عطر تو را نمی آورد

 

اگر صدایم به دست گوش هایت نمی رسد

 

سهم تو از گناه من هیچ است

 

تهی !

 

گناهکار منم

 

دوست داشتن کسی که نمی ماند

 

گناه کوچکی نیست !

 

خدا

 

توبه هایم را قبول نمی کند

 

گناهکارم !

 

تقصیر تو نیست

 

اگر هنوز هم دوستت دارم . . .

 

 

 

 

 

[ پنج شنبه 4 آذر 1395برچسب:, ] [ 19:39 ] [ yasi ] [ ]

مال تو....

 

تمام خوبـــــی حس مالکیت اینه که

 

از کسی که دوسش داری بپرسی تــــــــــو مال کی هستی؟!

 

و اون بدون معطلی بگه:

 

فــــــــقط مـــــــــال تــــــــــــــــــــو...

 

 

 

[ چهار شنبه 3 آذر 1395برچسب:, ] [ 22:56 ] [ yasi ] [ ]

دخترکه باشی...ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻪ :

ﺩﻭﺳﺘـــــــــــــــــــــﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺑـﺎﺯﻡ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ :

ﺩﻭﺳـــــــــــــــﻢ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ !

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭﻡ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﯽ،
 

ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯿﺸﻦ !

ﻫــﺮ ﻭﻗﺖ ﮐــﻪ ﺻﺪﺍﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ :

ﺧﻮﺷـــــــــﮕﻞﻡ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﯿﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺯﯾﺒﺎﯾــﯽ !

ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺧﺘــــــــــﺮ ﮐــﻪ ﺑـﺎﺷــﯽ

ﻫﻤـــﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧــــــــﮕﯽ ﻫــﺎﯼ ﻋﺎﻟــﻢ ﺭﻭ ﺑـــــــــﻠﺪﯼ . . .

 

 

[ چهار شنبه 3 آذر 1395برچسب:, ] [ 22:52 ] [ yasi ] [ ]

حال من خوب است...

      

 

حــال ِ مــن خــوب است

 

امــا


عــالی می شــوم

 

وقــتی کــه

 

تــــو…

 

با نگــرانی

 

در آغوشــم می گــیری و می گویــی :

 

 نــه عــزیزم ، تو خــوب نیســتی

 

 

 

[ چهار شنبه 3 آذر 1395برچسب:, ] [ 22:50 ] [ yasi ] [ ]

نباشی غریبم...

 

دﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ ﺷﻠـــﻮﻍ

 

ﺧﯿﻠـــﯽ ﺷﻠـــﻮﻍ

 

ﻭﺍﯾﺴﺘـــﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ!

 

ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟

 

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!...

 

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﻫﯿﺎﻫـــﻮﯼ ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ ﺁﺩﻣـــﺎ

 

 

ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ ﭼﺸﻤـــﺎﻡ ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ

 

 

ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ ﺗـــﻮ ﺗﻨﮕــــ ﻣﯿﺸـــﻪ...

 

ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟

 

ﺑﮕـــﯽ ﺁﺭﻩ!

 

ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ

 

ﺩﻟــــﻢ ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ﺻــﺪﺍﯼ ﺗــﻮ ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ...

 

ﺑﮕـــﻢ ﺣـــﺎﻻ ﭼﺸﻤﺎﺗــــﻮ ﺑﺒﻨـــﺪ

 

ﺑﮕـــﻮ ﭼـــﻪ ﺣﺴـــﯽ ﺩﺍﺭﯼ!

 

ﺑﮕـــﯽ ﺍﻧﮕـــﺎﺭ ﮔــــﻢ ﺷــﺪﻡ ﺑﯿـــﻦ ﯾــﻪ ﻋﺎﻟﻤـــﻪ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

 

ﺑﮕـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﻧﺒﺎﺷـــﯽ ﮔــﻢ ﻣﯿﺸـــﻢ ﺑﯿــﻦ ﯾــﻪ ﺩﻧﯿـــﺎ ﻏﺮﯾـــﺒﻪ

 

 

[ چهار شنبه 3 آذر 1395برچسب:, ] [ 22:49 ] [ yasi ] [ ]

دمت گرم...

 

 

ﺁﺩﻣـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ←ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺣــــــــﺎﻟﺘﻮ ﻣﯿﭙـــــــﺮﺳﻦ ﺯﯾـــــــــﺎﺩﻥ◈↓

 

◈ﻭﻟــﯽ

 

☆ﺩﻡ ٍ ﺍﻭﻧــﺎﯾﯽ ﮔــﺮﻡ☆↓↓

 

◈ﮐﻪ ﻣﯿﺘـــــﻮﻧﯽ ﺑﺸــﻮﻥ ﺑﮕـــــــــﯽ↓↓ ﺧــــﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ

 

 

 

[ چهار شنبه 3 آذر 1395برچسب:, ] [ 22:40 ] [ yasi ] [ ]